2013 – VU Medisch Centrum Amsterdam

Logo VU MC

2013 – VU Medisch Centrum Amsterdam – 3 Veiligheidsschermen t.b.v. de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), architect IAA architecten.